ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ

Çëéüôïðïò ÓõíÝäñéá

ÕøçëÜíôïõ 28, 172 36, ÄÜöíç, ÁèÞíá

Tçë.: 210 9730697

Fax: 210 9767208

E-mail: cretacert2008@heliotopos.net

 

Åðéêïéíùíßá ìå:

êá. Ìáñßá ËéÜôóïõ: Äéá÷åßñéóç ×ïñçãéþí, ÄéáöÞìéóçò êáé ÐñïâïëÞò 

êá. Ìáñßá ÍéêïëïõäÜêç: Õðåýèõíç ïñãÜíùóçò êáé åêôÝëåóçò ôïõ óõíåäñßïõ

 

CRETACERT:

ÖÏÑÅÁÓ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÔÇÓ ÖÇÌÇÓ ÔÙÍ ÊÑÇÔÉÊÙÍ ÃÅÙÑÃÉÊÙÍ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ

 

Ä/íóç: Êüñáêá & Ïìçñåßáò 1, 72200 ÉåñÜðåôñá                                                        

E-mail: cretacert1@ier.forthnet.gr

THË: 28420-24616,  FAX: 28420-80160